เกี่ยวกับโครงการ

เกี่ยวกับโครงการ

        โลกปัจจุบันโลกสังคมออนไลน์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตของทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นสมัยนี้หมกมุ่นกับสังคมออนไลน์เป็นอย่างมาก และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ต่อทุกวงการทั่วโลก รวมทั้งวงการศึกษาไทยด้วยและผลที่ติดตามมาในแง่เทคนิควิธีเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ คือแนวโน้มในการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของสังคม ในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในสังคมต้องพึ่งพาเทคโนโลยีใหม่มากขึ้น อินเตอร์เน็ตเป็นโลกยุคใหม่ที่ให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และเป็นแหล่งเรียนรู่ที่สำคัญของคนทั่วโลก ให้สามารถเข้าถึงข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างง่ายขึ้น

จึงเป็นที่ยอมรับว่าเทคโนโลยีสารสนเทศได้กลายเป็น ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ การจัดการศึกษาจึงต้องปรับตัวในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาฝช้ประโยชน์ในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะการเรียนการสอน รวมทั้งมีการพัฒนาบุคลากรด้านการผลิต และผู้ใช้ให้มีความสามารถมาให้สังคมยุคสารสนเทศ มีสรรพสิ่งมากมายให้ได้เรียนรู้อย่างกว้างขวาง วัดสำราญ เป็นวัดขนาดกลางที่อยู่บ้านตลาดใหญ่ ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเว็บเพจ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้โฆษณาประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ของทางวัดสำราญให้ประชาชนได้รับทราบและให้ผู้ศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารกับผู้คนทั่วไปได้อย่างกว้างขวาง คณะผู้จัดทำโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการพัฒนาเว็บเพจวัดสำราญนี้เป็นประโยชน์ให้แด่คณะสงฆ์บ้านตลาดใหญ่และประชาชนทั่วไป