ประวัติเจ้าอาวาส

ประวัติเจ้าอาวาส

รูปที่ 1 พระอธิการบุญ เจ้าอาวาส พ.ศ. 2440 - 2481

รูปที่ 2 เจ้าอธิการลีอินทสาโร เจ้าอาวาส พ.ศ. 2485 - 2504

รูปที่ 3 พระอธิการสา ปญญธโร เจ้าอาวาส พ.ศ. 2508 - 2514

รูปที่ 4 พระอธิการสุเมฆ  วิสาโท เจ้าอาวาส พ.ศ. 2515 - 2523

รูปที่ 5 พระอธิการสีลา  สารโท  เจ้าอาวาส พ.ศ. 2523 - 2526

รูปที่ 6 พระครูโกศล  นันทกิจ  เจ้าอาวาส พ.ศ. 2526 - ปัจจุบัญ