คณะผู้จัดทำ

คณะผู้จัดทำ

ชื่อสกุล นายฐิรพงศ์  สีสูงเนิน  ชื่อเล่น ปาล์ม

เกิด วันที่ 11 มีนาคม 2542 อายุ 19 ปี

ที่อยู่ 31 ม.2 ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000

ประวัติการศึกษา
- จบการศึกษประถมศึกษาที่ 1-6  ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ
- จบการศึกษมัธยมศึกษาที่ 1-3 ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ

-  จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

- กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

 

 

ชื่อ นางสาวอภิญญา  สมสอาด  ชื่อเล่น หน่อย

เกิด วันที่ 25 กรกฎาคม 2541 อายุ 20 ปี

ที่อยู่ 14 หมู่9 ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 45170

ประวัติการศึกษา
- จบการศึกษาประถมศึกษาที่ 1-6  ที่โรงเรียนบ้านโนนราษี
- จบการศึกษามัธยมศึกษาที่ 1-3 ที่โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม
- จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

- กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด