ที่ตั้งและอาณาเขต

ที่ตั้งและอาณาเขต

          วัดสำราญบ้านตลาดใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 3 เส้น 5 วา 3 ศอกจนถึงทุ่งนา ทิศใต้ประมาณ 3 เส้น 6 วา ถึงที่ชาวบ้าน ทิศตะวันออก 4 เส้น 2 วา จนถึงทุ่งนา ทิศตะวันตก ประมาณ 4 เส้น  10 ว่า 5 ศอก ถึงที่ชาวบ้าน มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน 1 แปลงประมาณ 1 ไร่ อาคาเสนาสนะ ประกอบด้วยอุโบสถ กว้าง 7 เมตรยาว 14 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. 2481 ศาลาการเปรียญ กว้าง 14 เมตร ยาว 40 เมตร เป็นอาคารไม้ครึ่งปูน วัดสำราญบ้านตลาดใหญ่ ประกาศตั้งแต่เมื่อ พ.ศ. 2440 ได้รับพระราชทานวิสูงคามสีมาเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2472 เขตวิสูงคามสีมา กว้าง 7 เมตรยาว 14 เมตรการศึกษามีโรงเรียน ปริยาทำแผนการทำ เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา การเผยแผ่อบรมประชากรประจำตำบล และหน่วยอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนประจำปีดำเนินการมาตั้งแต่พ.ศ.2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ปัจจุบันเป็นหน่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา ฝ่ายวิปัสสนา ด้วยเจ้าอาวาส 2 องค์ปัจจุบันได้รับการอบรม เป็นพระวิปัสสนาจารย์แห่งประเทศไทยฝั่งตะวันออกในจำนวน 72 รูป มีอาคารสิ่งปลูกสร้าง ศาสนาบำเพ็ญบุญกว้าง 16 เมตรยาว 32 เมตร หลังคามุงด้วยกระเบื้องลอนคู่ เป็อาคารครึ่งไม้ซึ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.2536 เงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,500,000 บาทถ้วนหนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน 2 กุฎีสงฆ์ 1 หลัง หลังคามุงด้วยกระเบื้องลอนคู่ค้าขายขึ้นคอนกรีต สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.2538 จำนวน 1,200,000 บาทถ้วน 3 อุโบสถ 1  หลัง เป็นอาคาร  คอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบทรงสุโขทัยสร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.2500 บูรณะใหม่อีกครั้งเมื่อ พ.ศ.2535 สิ้นเงินงประมาณทั้งหมด 30,650,000 บาทถ้วน สามสิบหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน การปฏิบัติเป็นอาคารกลางแจ้งไม่มีมุงหลังคา เป็นแท่งคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นปูด้วยกระเบื้องเคลือบมีภาพเขียนผนังด้วยสีน้ำพลาสติกเป็นภาพวิว พระพุทธมหามงคลมุนี สูง 3 เมตร 9 นิ้ว ซึ่งงบประมาณทั้งสิ้น 150,000 บาทถ้วน หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน เป็นสถานลานธรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ งบประมาณได้มาจากพุทธศาสนิกชนร่วม 4 หลังและเงินงบประมาณทั้งสิ้น 240,000 บาทหอระฆัง 1 หลัง กว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตรสูง 12 เมตรงบประมาณทั้งสิ้น 150,000 บาทถ้วน หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วนสร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.2546 ได้รับบริจาคจากอาจารย์บรรจงพงษ์ศาสตร์ ศาสณสมบัติ วัดสำราญ ดังนี้ องค์พระประธานในอุโบสถองค์ที่ 1 ขนาดหน้าตัก กว้าง 60 นิ้ว สูง 2 เมตร 9 นิ้วเมื่อ พ.ศ.2530 องค์ที่ 2 ขนาดหน้าตัก กว้าง19 นิ้วสูง 160 ซม.มื่อ พ.ศ.2525 จากกรุงเทพมหานคร